Hungarian Translation of MBT B1S2C28

From My Big TOE Wiki
Jump to: navigation, search

      Thomas Campbell: Nagy Mindenség Teóriám

      Magyar fordítás: Gyalog Zoltán
Első Könyv: ÉBREDÉS


2-es Szekció Miszticizmus Demisztifikálva: A Valóság Alapjai


Téveszme vagy Tudás: Ez a Fickó Őrült, vagy Mi?


28 AKE Evolúciója: A Nagy Számítógép (ANSZ) Születése

Íme AKE – csilliónyi valóság sejt, melyek többé-kevésbé véletlenszerűen váltanak állapotot, oszcillálnak, megjelennek és eltűnnek. Ezek végül mintákká ás mintákat alkotó minták csoportjaivá alakulnak, amint az éberség és a komplexitás növekszik. Bizonyos minták még érdekesebbek és profitábilisebbek más mintáknál. Emlékezz, hogy egy tudat rendszeren belül a magasabb szintű szervezettséggel együtt járó alacsonyobb fokú átlagos entrópia definiálja az önfejlesztés kritériumát. A tudattal interakcióban álló Fundamentális Processzus evolúciós nyomást hoz létre, mely minden tudattal bíró entitást az önfejlesztés felé ösztökél.

Egy entitás koncepciója, mely magát egy még profitábilisebb, minták alkotta mintákból álló minta-együttesek szerint organizálja, visszakanyarít minket egy korábbi diskurzushoz, hogy miként és miért létezik sokféle életforma, és miért specializálódnak. A baktériumok, a guppik, az alligátorok, a kenguruk, emberek, karok, szemek, lábak, mellek, agyak, elektromos automobilok, az internet, és a képviseletei kormány pár példa csupán arra nézve, ahogy a fejlett biológiai világ még profitábilisebb minta-együttesekbe és minták mintáiba szervezi magát. Amennyiben intuíciód egy távoli szegletében a „minták alkotta minták” frázis valamiféle definiálatlan fraktál processzust sejt a komplex struktúra mögött (egy processzust, mely minden valószínűség szerint a misztikusból ered), úgy jó úton haladsz.

Némely minta utalhat az utána következő, avagy az azt megelőző mintatípusra, avagy definiálhatja a minták közötti interakciót. Maguk a szabályok nem mások, mint tudás-alapú, avagy tapasztalat-alapú minták, melyek más minták megbízható definíciójára, ismétlődésére, és interakcióira épülnek. A szabályok, melyek a minták formálódását definiálják, csakúgy, mint a minták közötti interakciók és viszonyrendszerek, természetes módon evolválnának az önfejlesztés evolúciós nyomásának következtében.  A szabályok koncepciójával együtt jár az irányítás és hierarchia koncepciója.

Példának okáért, 1-ek 0-ák bináris mintái, bekapcsolt és kikapcsolt, avagy, AKE esetében, uniform és non-uniform felhasználható műveletek elvégzésére, információtárolásra, és a sejtcsoportok közötti adatmozgatásra. Az egyszerű bináris minták és az olyan szabályok (instrukció-készlet), melyek viszonylag kicsiny számú műveletet definiálnak, a ma számítógépes technológiájává evolváltak.

Megkérdőjelezhetetlen, hogy a minták, és a mintákból álló minták (és a szabálykészletek, melyek annak érdekében evolválnak, hogy definiálják, regulálják, és rendezzék őket) alkotják alapvető összetevőit szinte mindennek, amit közvetlenül tapasztalunk. Egyetlen példa gyanánt, képzeld el egy emberi agy sejtorganizálásával kapcsolatos lehetséges mintakészletet, illetve a neuronok szintjén jelentkező, avagy az agy elektromagnetikus aktivitásának kapcsán észlelhető mintákat. Egyéb példák gyanánt, gondolj a városra, melyben élsz, a gazdaságra, melyben dolgozol, és a politikai és kulturális mintákra, melyek életedet rendezik. A civilizáció rendszerezett mintákról szól, melyeket a profitábilitás és a szabályozók definiálnak – ahogy minden mással is ez a helyzet, beleértve a tudatot.

Hasznos koncepciónak bizonyulhat, hogy a tudatot úgy ismertessük, mint valamit, amit diszkrét fundamentális egységek (kvantumok) alkotnak. Amikor adott az, hogy a realitás sejtek csoportjai alkotják a tudat szívét és magját, illetve, amikor adott az, hogy a valóság sejt legegyszerűbb formája egy bináris egység, ebben az esetben a logika azt diktálja, hogy a számítógépek rendelkeznek a teoretikus potenciállal, hogy tudattal rendelkező eszközökké váljanak. Végső soron, alapvető bináris egységekből állnak, melyek olyanok, mint a valóság sejtek, melyek AKE-n belül a tudat fejlődéséhez, a memóriához, és a mintaszámítások megvalósulásához vezettek. Világos, hogy bináris sejtek egy kollekciójával rendelkezni nem elegendő. Az, hogy ezek a sejtek viszonyuljanak egymáshoz, információt használjanak és osszanak meg (adatminták), és hogy valamely cél, avagy szándék nyomán módosítsák magukat (függetlenül attól, milyen haloványan is érzékelhetőek ezek), kritikus követelmények a tudat kvantum formálódásának szempontjából.

AKE önmagának egy kis részét specializálhatta arra, hogy ezt a részt csilliószor tetra-tetra-tetrabájtnyi memóriaként használja, mivel ezt tenni érdekes, és hasznos dolog lenne. Nagyon hasznos, csakugyan! A legutóbbi fejezet során megállapítottuk, hogy az evolváló tudatra korlátot jelenthez a hozzáférhető memória. Egy memória és a processzáló kapacitások evolválása arra vezethették AKE-t, hogy egy saját formájú matematikát találjon fel – mely nem áll másból, mint mintákból, minták mintáiból, szabályokból, műveletekből, és viszonyulásokból – a logikus processzus egy önkonzisztens rendszere.

AKE eme komputációs és memória funkciója az elsődleges Nagy Számítógépet reprezentálja. A Nagy Számítógép (ANSZ) egy fontos metafora, mely e valóságmodell során végig használatban van. ANSZ funkciója és működése részletes bemutatásra és tárgyalásra kerül a Nagy Mindenség Teória többi részében, ám különösképpen a 4-es Szekcióban (az egész során), és az 5-ös Szekcióban (Harmadik Könyv 6-os és 11-es Fejezete során). A Nagy Számítógép egyszerűn az, ami – memória, processzálás, szabályok, műveletek, és tartalom. Nem feltétlenül a Nagy Agyról beszélünk, ahogy arról biológiai (diszkrét fizikai szerv) szempontok szerint gondolkodunk. E ponton, egy intenzív memóriatevékenység jellemezte számítási processzusról van szó, mely egy relatíve halovány, celluláris elme számára fokozott organizációról gondoskodik. Gondolj ANSZ-ra úgy, mint egy digitális számításokat végző funkcióra (mely diszkrét realitás cellákra épül) mely természetes módon evolvált annak érdekében, hogy fejlessze az organizációt, és ily módon csökkentse az entrópiát, téve eztaz energiaformán belül, melyek AKE-nek nevezünk.

AKE maga immár a digitális tudat egy olyan formáját reprezentálja, mely realitás sejtekre épül. AKE képes entrópiájának redukálására és éberségének világosítására, mivel csilliónyi ön-differenciált realitás sejtet evolvált, melyek végül mintákból álló mintákba, szabályokba, és rendezett processzusokba rendeződtek – mindegyikük olyan bináris memóriasejtek evolúciója által van fenntartva, nyomon követve, és irányítva, melyek akciói és interakciói annak érdekében koordináltak, hogy még hatékonyabban organizált és profitábilisebb rendszerműködést foganatosíthassanak. A digitális logika és memória szükséges az interakció szabályainak alkalmazásához, és hogy a rendszer egészét a nagyobb profitábilitás felé legyen lehetséges koordinálni. A tartalommegosztás és a szándékos manipuláció a digitális logika sarkaira állva evolvál, ezáltal irányt és célt adva a processzusnak. A cél különbséget tesz siker és kudarc között és gondoskodik a szükséges racionalitásról és irányról annak érdekében, hogy alacsonyabb entrópiájú konfigurációk elérése történjen meg, melyek a rendszer önfejlődéseként mutatkoznak.

Gondolj ANSZ-ra úgy, mint egy különleges céllal rendelkező digitális processzorra és memóriára, melyek egy sokkal nagyobb digitális tudat al-halmazai. AKE ugyanazon a módon és ugyanazon az okból evolválja a sejtek specializálódott csoportjait, melyek mentén azt a fizikai élőlények tették: a Fundamentális Processzus univerzális alkalmazásra kerül minden olyan interaktív avagy intra-aktív rendszerre, melyek elegendően komplexek ahhoz, hogy kapacitáltak legyenek profitábilis ön-indukált változás (növekedés) felmutatására. Ettől függetlenül, eme egyszerű processzus alkalmazásának következtében fellépő eredmények széleskörű különbséget mutatnak, megfelelően azoknak a szabályzóknak és képességeknek, melyek az egyes rendszereket definiálják. Egy rendszer képességpalettája a rendszer természetének egy belső jellemzője, míg szabályzóit a rendszer belső és külső környezetei definiálják.

Ahogy az evolváló nem-élő, nem-növő entitások természetes módon mozdulnak a magasabb entrópia felé, a tudat természetes módon mozdul az alacsonyabb entrópia felé. A haloványság fokozatosan ad utat a világosságnak, amint az entrópia csökken. A tudat minősége szintén növekszik, ahogy az entrópia csökken – ezt a minőségben jelentkező növekedést spirituális növekedésnek nevezzük. Ahogy a külső energia néha képes nem-élő, nem-növekvő entitásokat arra vezetni, hogy csökkentsék individuális entrópiájukat egy időre (növekednek – a homok homokkővé, az ásványok kristályokká, a bomló biomassza fosszilis üzemanyaggá, avagy a hidrogén fúziója héliumot eredményez), a belső energia néha magasabb entrópiához és alacsonyabb minőségre vezetheti a tudatot. Még többet erről a következő szekcióban, ahol kedvenc csapatunkat, A Patkányokat a Valóság Kupa keretei között szembesítjük Az Anti-Patkányokkal.

 

►Immár csaknem elegendő adattal rendelkezünk ahhoz, hogy jobb megértést alakíthassunk ki a „dimenzió” szó jelentéséről. Azt mondtuk, hogy a nagyobb valóság egy multidimenzionális valóság és hogy a FAV és NAV e dimenziók közül kettőt reprezentálnak – de mit jelent ez?
Kezdjük azzal, amit tudunk. A „háromdimenziós” kifejezést, avagy annak rövidítését, „3D” használtam lokális FAV valóságunk karakterizálására. Néhányan talán össze lehetnek zavarodva, mivel azt mondták nekik, hogy a modern tudomány egy 4D tér-időt használ a FAV modellezésére. Csakugyan, a tér-idő, amint a kifejezést az általános relativitás használja, egy 4D kontinuumként hivatkozható – három térbeli koordináta (melyek egyben az idő funkciói is), és egy idő koordináta (mely egyben a tér koordináták funkciója is). Matematikai igazolhatóság áll a mögött, hogy a tér-időt négydimenziósnak nevezzük, de mindannak olvasatában, ahogy én használom a „dimenzió” szót, az idő összemixelése a pozíció koordinátákkal, nem alkot egy új dimenziót.
Bár az idő – a technológia és processzus melyet AKE végül meg fog konstruálni annak érdekében, hogy sorrendet/rendet alkosson események között – fundamentális jelentőségű a nagyobb valóság definiálása és kreálása szempontjából, mégsem különösebben hasznos úgy gondolni az időre, mint egy független dimenzióra. Ennél deskriptívebben pontosabb azt mondani, hogy mi, emberek közvetlenül tapasztalunk meg egy 3D, idő által rendezett realitást, mely egy olyan tér-idő univerzumról alkotott, és a percepció által korlátolt produktum, mely négy koordinátát követel meg egy adott referenciakerethez tartozó individuális esemény meghatározásához, ahol is minden lehetséges referenciakeret éppoly fundamentálisan megfelelő, mint az összes többi.
A geometria jogán kutatni a negyedik és a magasabb dimenziók után szintén nem különösebbe hasznos a nagyobb valóság megértéséhez. A realitás fundamentálisan nem geometrikus. Mi azt gondoljuk, hogy geometrikusnak kell lennie, mivel a kis képe rálátásunk egy 3D geometrikus realitásra centralizálódik, és természetes tendenciánk van arra, hogy azt terjesszük/vetítsük tovább, amit tudunk. A FAV-ot geometrikusan szabályozza a tér-idő szabálykészlet; mindazonáltal, a tér-idő szabálykészlet csupán egy lokális szabálykészlet és nem vonatkozik a nagyobb realitásra. Ez világossá fog válni a 4-es Szekcióban.
Mi ez a dimenzió dolog – ha nem az idő az, és nem geometrikus, akkor mi az, ami hátra marad? Felejtsd el az összes sci-fi és fantasy filmet amit láttál, a valóság dimenzionalitása nem úgy funkcionál, ahogy a Szürkületi Zóna avagy az X-Akták forgatókönyvírói hitetnék veled. Mindazonáltal, igaz az, hogy a legtöbb realitás szimultán létezik saját dimenziójukban és a nagyobb valóság al-halmazaként, és igaz az is, hogy az átjárás a dimenziók között lehetséges – csakugyan, relatíve könnyű, miután tudod, hogyan kell.
A dimenzió koncepcióját kimerítőbb mélység szintjén tárgyaljuk a későbbiekben; egyelőre, csak éppen elegendő mértékben akarok előrepislantani ahhoz, hogy a dimenzió természetét illető, valamiféle érzéklethez juttathassalak anélkül, hogy túlságosan összezavarnálak e folyamat közben.
Mivel a nagyobb valóság és a nagyobb valóság al-halmaza, mely lokális valóságunkként szolgál, a tudat konstrukciói, mondhatnánk azt metaforikusan, hogy az elme-térben, avagy a gondolat-térben léteznek. Kapcsold ezt össze azzal az elgondolással, hogy a fundamentális tudat, AKE formájában, valóság sejtekből épül fel, és hogy a valóságsejtek bináris sejtekként kerülhetnek alkalmazásra – sejtek formájában, melyek vagy ebben, vagy abban az állapotban vannak. A bináris sejtek, akár a tranzisztorok egy mikroprocesszorban, avagy az 1-ek és 0-ák kedvenc kompakt lemezeden, hasznosak a memória kreálásának kapcsán, az információtárolás szintjén, és a komplex számítások processzálásának tükrében. Emígy, az elme-tér, a digitális tudat formájában, kezd úgy kinézni, mint egy logikus, szabály-alapú, komputációs rendszer – egyfajta általános számítógép.
E könyv 30-adik fejezete során felfedezed majd, hogy a tudat fundamentális potenciális energiája (AKE) végső soron briliáns digitális tudattá evolvál, amint halovány ébersége lassan világosodik. A digitális tudaton belül, a különböző dimenziók egyszerűen a szeparált memóriák és számítási al-halmazok kreációja. Kereskedelmi számítógépeinkben évek óta implementáljuk a particionálást, amint azt is megoldottuk, hogyan futtassunk egyszerre több feladatot és számítást. Példának okáért könnyen képesek lennénk több szimuláció futtatására, illetve ugyannak a szimulációnak a többszöri, azonos időben történő futtatására (meglehet, különböző kezdeti kondíciók jegyében), téve mindezt FAV főkereteink között.  Minden egyes, azonos időben futó szimulációra gondolj úgy, mely egy független valóságot reprezentál saját dimenzióján belül, és így megcsillan előtted a dimenzió koncepciója a digitális tudaton, és a nagyobb valóságon belül. A „dimenzió” egy jól definiált számítási al-halmaz A Nagy Számítógépen belül, egy szabályozott gondolat-tér avagy kapcsolódásokkal rendelkező tartalomszámítás, mely a nagyobb tudaton belül történik. Egy partikuláris dimenzió, avagy valóság tekinthető úgy, mint egy virtuális valóság digitális szimulációja, mely saját memória-terében fut ANSZ-on belül. A dimenzió koncepciója világossá válik, amint későbbi fejezetek során tovább fejlesztjük ezeket az ideákat.◄

 

Ezennel muszáj elkezdenünk szekvencia szerint történő dolgok mentén kontemplálni. Egy rendszer organizációs potenciáljának kapcsán óriási előnyt jelent az, ha a műveletek és a tartalom egy specifikus rendszer és szekvencia szerint rendezhetőek. AKE számára, a profitábilitás utáni hajszájában szükségessé válik az idő „feltalálása”, ezáltal a rendszerezett processzus felfedezése. Ahogy a tengeri teremtményeknek szükségük van tüdők és lábak „feltalálására” annak érdekében, hogy kimászhassanak az óceánokból és kiaknázhassák a forrásokat, melyet a száraföldön férhetőek hozzá, AKE számára szükséges az idő feltalálása annak érdekében, hogy kiaknázhassa a fokozott rendszerezettséget és organizációt (alacsonyabb entrópia) ami a rendszerezett processzus velejárója.

Az idő gondoskodik az indexálásról és a szekvencia-tervekről, melyek a tudaton belül támogatják az organizáció, az éberség, és a komplexitás soron következő, magasabb szintjét. Az interaktív tartalom indexálásának és szekvenciálásának lehetősége mentén dinamika (idő által rendezett okozatiság) születik. Az idő alkalmazása a digitális tartalomra azzal az eredménnyel jár, hogy a fundamentális processzus számára hozzáférhető és felfedezhető lehetőségek tárháza exponenciálisan növekszik egy kreatív ok és okozat interakció mentén.

Az idő egy digitális technológia mely a tudat számára lehetővé teszi, hogy tartalmát (gondolatok) még hatékonyabban organizálja. A fejlettebb organizáció csökkentett entrópiát implikál, és nagyobb profitábilitást a rendszernek. Az elme evolúciója közel áll hozzá, hogy magas sebességfokozatba kapcsoljon, amint az éber tudat potenciálja újabb nagy szökkenést végez az ismeretlenbe.


Continue on to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 2, Chapter 29

Return to My Big TOE - Hungarian Translation - Book 1, Section 2, Chapter 27

Return to the Hungarian Translation Linkage Page